Service

Disclaimer, Terms & ConditionsDe website HARVEY’S OLD SCHOOL MOTORCYCLE PARTS is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, Echter kan het voorkomen dat niet alle informatie die u zoekt op dat moment actueel, juist en/of volledig is.
Aan de informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tarief informatie, kunnen geen rechten worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van HARVEY’S OLD SCHOOL MOTORCYCLE PARTS  waaraan rechten kunnen worden ontleend indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meerdere orders. HARVEY’S OLD SCHOOL MOTORCYCLE PARTS is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie. 
HARVEY’S OLD SCHOOL MOTORCYCLE PARTS tracht alle bestellingen binnen 5 werkdagen te leveren. Helaas komt het wel eens voor dat een product niet op voorraad is.We proberen deze producten toch binnen 10 werkdagen te leveren. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.
Harley-Davidson is a registered trademark of Harley-Davidson Motor Company Inc.
This site is not sponsored by, approved by, or in any way affiliated with the Harley-Davidson Motor Company Inc.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1   Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij HARVEY’S OLD SCHOOL MOTORCYCLE PARTS hierna te noemen: Harvey’s , ingeschreven in het handelsregister te Tilburg onder nummer 20111994, optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
1.2   Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3   Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van Harvey’s (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing.
Artikel 2. Aanbiedingen
2.1   Harvey’s zal binnen 2 werkdagen volledig ingevulde e-mail voorzien van een duidelijke vraagstelling beantwoorden.
2.2   Alle aanbiedingen van Harvey’s vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten.
2.3   De in schop of andere documentatie van de Harvey’s opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden Harvey’s niet, tenzij de gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.
Artikel 3. Prijzen
3.1   De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.2   De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.
Artikel 4. Levertijd
4.1   Harvey’s zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren.
4.2   Zodra Harvey’s kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Harvey’s hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
4.3   Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.4   Indien de levertijd bekend is zal dit worden aangegeven in onze correspondentie. Na verzending van het pakket volgt, indien ingevuld in het bestelformulier, correspondentie via e-mail waarin staat hoe de zending via internet gevolgd kan worden.
Artikel 5. Aflevering, bezorging
5.1   Op verzoek van de klant kan Harvey’s de zaken bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.
5.2   Harvey’s behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen.
5.3   Harvey’s is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Harvey’s.
Artikel 6. Risico en eigendom
6.1   Het risico van de zaken gaat van Harvey’s over op de klant op het moment van aflevering.
6.2   Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van Harvey’s over op het moment van bezorging.
6.3   Indien de klant niet tijdig aan Harvey’s mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van Harvey’s op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal Harvey’s de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.
6.4   Het eigendom van de zaken gaat van Harvey’s over op de klant eerst nadat de klant de inkoopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan Harvey’s is verschuldigd, heeft voldaan.
Artikel 7. Betaling
7.1   Factuur: de klant ontvangt van Harvey’s een factuur. Na voldoening op de bank rekening van Harvey’s ontvangt de klant het product. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht.
7.2   Rembours: betaling vindt plaats ten tijde en ter plaatse van de aflevering, d.w.z. contante betaling aan de bezorger. Het remboursbedrag mag maximaal € 400,= bedragen.Buiten de verzendkosten (die afhankelijk zijn van het formaat en het gewicht), calculeren wij ook de rembourskosten die in rekening door de transporteur wordt gebracht.
7.3   Op rekening: binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dient de betaling plaats te vinden. Dit geldt alleen als Harvey’s dit met de klant nadrukkelijk heeft afgesproken.
7.4   Harvey’s heeft te alle tijde de bevoegdheid een vooruitbetaling van maximaal 50% van de koopprijs van de klant te verlangen.
7.5   Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan Harvey’s verder toekomende rechten.
7.6   Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Harvey’s moet maken tot verhaal van haar vordering(en), zijn geheel voor rekening van de in verzuim zijnde klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van € 68.07 excl. BTW.
Artikel 8. Garantie
8.1   Harvey’s  garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- cq. Importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.
8.2   Een beroep op garantie wordt slechts door Harvey’s in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij Harvey’s indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
8.3   Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Harvey’s aan de klant gegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met het bijbehorende, volledig ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.
8.4   Ieder recht op garantie vervalt indien
- Zonder toestemming van Harvey’s  door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn gebracht.
- Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
- De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
8.5   De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van Harvey’s of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Harvey’s.
8.6   Op alle Harvey’s producten bevinden zich 12 maanden garantie met uitzondering van de MoonEyes producten hierbij bedraagt de garantie 3 maanden.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1   Harvey’s is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Harvey’s.
9.2   De aansprakelijkheid van Harvey’s overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Harvey’s.
9.3   Harvey’s kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.
Artikel 10. Ontbinding
10.1   Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door Harvey’s binnen 14 dagen uitgevoerd.
10.2   Harvey’s behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door de klant zijn schuld is beschadigd.
10.3   Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim.
Als dan heeft Harvey’s het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Harvey’s tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele Harvey’s verder toekomende rechten.
10.4   Alle vorderingen, die Harvey’s in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
Artikel 11. Geschillen
11.1   Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Harvey’s. Indien Harvey’s zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
11.2   De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruikt maakt, dient hij Harvey’s hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1   De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming van persoonsgegevens
Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1  De klant is niet in de mogelijk Harvey’s aansprakelijk te stellen voor, letsel of materiële schade welke direct of indirect is ontstaan door artikelen welke bij Harvey’s zijn aangekocht.
13.2  Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Harvey’s geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Artikel 14. Bestellingen
14.1  Wanneer voor de klant een product speciaal word ingekocht, Kan deze na levering niet geretouneerd worden.